Mantena fullservice

Mantena kan tilby et fullservicekonsept som sikrer riktig togmaterielltilgjengelighet slik at kunden oppnår et best mulig resultat, samtidig som togmateriellet forvaltes riktig og opprettholder verdi og kvalitet.

Mantena kan i en fullserviceavtale utføre alle funksjoner beskrevet i sikkerhetsdirektivet (DIRECTIVE (EU) (2016/798), og også inneha den formelle rollen som enhet ansvarlig for vedlikehold (Entity in Charge of Maintenance):

  1. ledelsesfunksjon som overvåker og samordner
  2. funksjon for utvikling av vedlikehold som er ansvarlig for å forvalte vedlikeholdsdokumentasjonen
  3. funksjon for styring av flåtevedlikehold som regulerer når et kjøretøy skal tas ut av trafikk for vedlikehold
  4. funksjon for utføring av vedlikehold

Mantena er sertifisert på alle de ovenstående funksjonene i henhold til forordning 445/2011 siden november 2018.

Mantena sin leveranse skal være preget av:

  • Høy tilgjengelighet
  • Leveranse i henhold til plan
  • Evne til rask utbedring av feil
  • Teknisk og teknologisk utvikling av skinnegående kjøretøy
  • Effektiv planlegging

Mantena bruker et effektivt vedlikeholdssystem for å oppnå dette, der samsvar med gjeldende lover, forskrifter, pålegg og instrukser fra offentlige myndigheter etterfølges, samtidig som nødvendige krav fra materielleier, operatør og sluttkunde følges opp på riktig nivå.

Med et effektivt vedlikeholdssystem menes at alle elementer i systemet, som for eksempel vedlikeholdsprogram, prosesser, organisasjon og infrastruktur, samordnes optimalt for å få best mulig kvalitet på leveranse, og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.